Contoh Teks Mc Hari Ibu

Contoh Teks Pembawa Acara (Mc) Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

Assalamualaikum Wr. Wb. Al-Mukarom Bapak KH. Sugeng Al-Wahid Yang kami hormati Ketua Takmir dan segenap Pengurus Masjid Multazam Yang kami hormati Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw dan Bapak-bapak Serta Ibu-ibu yang berbahagia Syukur al-hamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayyah-Nya kepada Kita semua sehingga pada malam hari ini…Continue Reading…

MAKALAH PSIKOLOGI TENTANG PENGARUH TELEVISI TERHADAP AKHLAK ANAK

Hem….. membahas tenteng makalah sebenarnya apasih itu makalah pasti dari anda ada yang belum tau apa itu makalah nah mengenai tentang makalah entar/nanti contohnaskah.com akan memosting pengertian makalah, karya ilmiah dll…. nah langsungsaja yah diliat dulu dibawahnya dan jangan lupa bila ingin lengkap silahkan download yah selengkapnya….. MAKALAH PSIKOLOGI TENTANG PENGARUH TELEVISI TERHADAP AKHLAK ANAK…Continue Reading…

MENULIS PUISI

Pernahkah anda membuat puisi ?… Anda boleh beranggapan bahwa puisi dapat di buat oleh siapapun. Ada banyak ragam definisi puisi, diantaranya puisi adalah Susunan kata yang indah,bermakna, terikat konvensi, aturan, dan unsur-unsur bunyi. Dari aneka ragam definisi, menulis puisi memiliki unsur-unsurpokok, yakni tema, diksi, rima, dan gaya bahasa. Sebelum anda memulai membuat puisi, perhatikan unsur-unsur…Continue Reading…

MENULIS LAPORAN HASIL DISKUSI

Diskusi merupakan bentuk kegiatan bertukar pikiran secara teratur danterarah dengan tujuan mendapatkan suatu pengertian, keputusan, dan kesepakatan bersama mengenai suatu masalah. Hasil diskusi dicatat oleh notulis atau penulis. Catatan hasil diskusi cukuplah penting. Catatan diskusi dapat berbentuk laporan. Berikut ada contoh laporan hasil diskusi yang sengaja saya ambil dari sumber atau blog bernama http://masnur-muslich.blogspot.com/ silahkan…Continue Reading…